Panostaja Oyj:n yhtiökokouskutsu

 

Panostaja Oyj        Pörssitiedote, yhtiökokouskutsu    13.12.2018 klo 11.00
 

YHTIÖKOKOUSKUTSU


Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina tammikuun 31. päivänä 2019 kello 13:00 alkaen Technopolis Yliopistonrinteen Häggman-salissa, osoitteessa Kalevantie 2, Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 12:30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.     Kokouksen avaaminen

2.     Kokouksen järjestäytyminen

3.     Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.     Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.     Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.     Tilikauden 1.11.2017-31.10.2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

-    Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7.     Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8.     Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta

Panostaja Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.11.2017-31.10.2018 maksetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.2.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakeluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 11.2.2019.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona tai pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä 4.700.000 euroa. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka.

9.     Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.  Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 20.000 euroa. Ehdotuksen mukaan noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita, mikäli hallituksen jäsen ei yhtiökokouspäivänä omista yli yhtä prosenttia (1 %) yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli hallituksen jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä on yli yksi prosentti (1 %) yhtiön kaikista osakkeista, maksetaan palkkio kokonaisuudessaan rahana. Lisäksi ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.  

11.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

12.  Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan uudelleen Jukka Ala-Mello, Eero Eriksson, Mikko Koskenkorva, Tarja Pääkkönen sekä Hannu-Kalle (Kalle) Reponen.

Edellä mainitut osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet, että kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä on Panostaja Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa  http://staging-pub-panostaja.motleyagency.com/sijoittajille/yhtiokokousmateriaali

13.  Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville tilintarkastajille maksetaan palkkiot kohtuullisen laskun mukaan.

14.  Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
  
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan kaksi (2).

15.  Tilintarkastajien valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku Launis valitaan uudelleen tilintarkastajiksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lauri Kallaskari.

16.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5.200.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 1.2.2018 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 31.7.2020 saakka.
              
17.  Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Panostaja Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.panostaja.fi/yhtiokokous. Panostaja Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 8.1.2019 alkaen. Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset sekä tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 14.2.2019 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1.     Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.1.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 28.1.2019 kello 16:00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a)    puhelimitse numeroon 050 685 70 arkisin kello 9:00-16:00 välisenä aikana;
b)    sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@panostaja.fi; tai
c)     kirjeitse osoitteeseen Panostaja Oyj, Milla Store, Kalevantie 2, 33100 Tampere.

Ilmoittautumiskirjeen tai -sähköpostin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee mainita osakkeenomistajan nimi ja henkilötunnus/yritys- ja yhteisötunnus sekä mahdollisen avustajan nimi ja asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Panostaja Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

2.     Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Panostaja Oyj, Milla Store, Kalevantie 2, 33100 Tampere ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3.     Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 21.1.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 28.1.2019 kello 10:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.  

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 28.1.2019 kello 10:00 mennessä.

4.     Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Panostaja Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 13.12.2018 yhteensä 52 533 110 osaketta ja ääntä.

Ennen yhtiökokouksen alkamista on kahvitarjoilu kello 12:30 alkaen.

Ajoneuvojen pysäköinti on mahdollista Technopolis Yliopistonrinteen parkkihallissa ja pysäköintikannella, joihin on kulku Ratapihankadulta, sekä mm. lähistöllä sijaitsevien Hämpin, Koskikeskuksen ja Tullin parkkihalleissa.

Tampereella 13. päivänä joulukuuta 2018

PANOSTAJA OYJ:N HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Sarsama, Panostaja Oyj, 040 774 2099