Taloudelliset tavoitteet

Konsernin tavoitteena on jatkuva omistaja- ja markkina-arvon kasvattaminen siten, että osakkeen kokonaistuotto ylittää NASDAQ OMX Helsingin Small Cap Indeksin keskimääräisen pitkän aikajänteen tuoton.

Oman pääoman tuotto on vähintään 20 % siten, että sisäinen IRR (internal rate of return) tavoite on jokaiselle sijoituskohteelle yli 22 %.

Viisivuotiskaudella 2014-2018 tavoitteena on 0,80 euron kumulatiivinen osakekohtainen tulos (EPS).

Omavaraisuusaste on vähintään 40 %, kun omaan pääomaan sisällytetään pääomalainat.

Panostajan voitonjako heijastaa konsernin tuloksen kehitystä pitkällä aikavälillä ja ensisijaisena tavoitteena on varmistaa konsernin sijoitustoiminnan jatkuvuus, jonka jälkeen voidaan jakaa vähintään puolet emoyhtiön osakkeenomistajille kohdistuvasta konsernin vuosittaisesta tuloksesta joko osinkoina, pääomanpalautuksina tai osakkeiden takaisinostoina.